Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi klientų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi klientai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

IĮ  „Laivė“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

SĄVOKOS

 • Duomenų valdytojasIĮ „Laivė“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 301820723, buveinės adresas Druskininkų g 7-1,  Kaunas.
 • Klientas – bet kuris fizinis asmuo, klientas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

 ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 • Asmens duomenis klientas pateikia pats. Klientas kreipiasi į Įmonę, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan. Klientas gali pateikti asmens duomenis telefonu, elektroniniu būdu, atvykus į Įmonę.
 • Asmens duomenis pateikia kliento atstovas.
 • Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje, adresu: laive.lt.

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas kartu suteikia Įmonei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Įmonės teikiamomis paslaugomis.
 • Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:
 • Įmonės gaunamų paslaugų sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
 • Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo).
 • Klausimų, pasiūlymų ar nusiskundimų nagrinėjimas. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
 • Vardas (-ai);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gatvė, namo numeris (siunčiant užklausą paštu);
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

 

 • Elektroninė prekyba

“Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.” 

 • Vardas (-ai), pavardės (-ės)
 • Pirkimo istorija
 • Paslaugos apmokėjimo duomenys
 • Bilietų įsigijimui. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Asmens tapatybės kortelės galiojimo data
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
 • Banko sąskaitos duomenys
 • Apmokėjimo istorija
 • Banko kortelės numeris, galiojimo data
 • Automobilio numeris

 

 • Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių užsakymas). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
 • Vardas (-ai), pavardės (-ės)
 • Gimimo data
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
 • Užsakant naujienlaiškius – ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 • Įmonės darbuotojų, kitų klientų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
 • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų klientą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą klientas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose klientas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

 

 • Kliento ir Įmonės interesų apsaugos tikslu. Siekiant apsaugoti Kliento ir Įmonės interesus, vykdyti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti verslo komunikacijos įrodymus (telefoninių pokalbių įrašymas). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:
 • pokalbio data
 • telefoninio pokalbio įrašas
 • telefono numeris iš kurio ir į kurį buvo skambinta

 

 • Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti kliento asmens duomenis, kai klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 • Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai kliento naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta kliento teisių apsauga.
 • Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 • Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja klientai ir (ar) numato teisės aktai.
 • Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

KLIENTO TEISĖS

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Klientas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiu, savo teisėmis, informacija ar naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą bei jo loginį pagrindimą.
 • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Įmonė privalo sudaryti sąlygas klientui įgyvendinti pirmiau nurodytas Kliento teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, kliento ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

DĖL KLIENTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO GALIMA KREIPTIS

 

 • Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
  • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: neringa@laive.lt;
  • žodžiu – telefonu +370 615 77771.
  • raštu – adresu Druskininkų g. 7, LT-44295, Kaunas.
 • Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi kliento prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti kliento tapatybę.
 • Nepavykus sprendimo rasti kartu, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

KLIENTO ATSAKOMYBĖ

 • Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią kliento informaciją;
 • pateikti reikalingą informaciją, kad esant kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti klientą). Tai reikalinga kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie klientą būtų pateikta tik klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Perduodami Įmonei asmens duomenis, sutinkate su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje laive.lt.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės laive.lt.